De tre sagsbeskrivelser kan downloades fra Fredensborg Kommunes hjemmeside og fra Nationalpark Kongernes Nordsjællands hjemmeside. De tre DN Fredensborg høringssvar kan læses online/ downloades fra DN Fredensborgs hjemmeside.

DE TRE SAGER:

1) Udkast til Fredensborg Kommunes strategiske plan frem til 2032, som er kommunens vision for udviklingen i kommunen  med vægt på 6 temaer:

  • Bymidter og landsbyer • Erhverv og detailhandel • Offentlige institutioner • Boliger • Mobilitet og digitalisering • Klima, bæredygtighed og Agenda 21.

Det er især temaet: ”Klima, bæredygtighed og Agenda 21”, der vedrører landskab, plante- og dyreliv.  Den stramme fokusering på de 6 temaer i planen medfører, at der er emner, strategien ikke får taget op som fx kystlinjen, Esrum Sø, havne, fredninger og invasive arter. 

Download DN Fredensborg høringssvar her.

2) Forslag fra Nationalpark Kongernes Nordsjælland til nationalparkplan 2020-2026. Planen er en flot strategiplan, der angiver det naturfaglige og naturforvaltningsmæssige udgangspunkt, rammer og udstikker indsatsområder.

DN Fredensborgs høringssvar indgår i et konsolideret høringssvar fra DN, hvor høringssvarene fra de 5 nordsjællandske DN afdelinger indgår som bilag.

DN Fredensborgs påpeger især, at CO2 effekter bør indgå som et kriterium i projektevalueringer. Klimaløsninger kan også indgå som et indsatsområde for projekter.

Regeringen har afsat 200 mil.kr pr. år i en årrække til opkøb af lavbundsområder til udlægning til naturarealer. Inden for nationalparkens afgrænsning er der fx mulighed for naturgenopretning og naturpleje på disse arealer støttet af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Alle forslag til udvikling af stier i Fredensborg Kommune må nøje koordineres med kommunens stilplan under udarbejdelse. Der mangler særligt stier mellem statsskovarealerne i Fredensborg Kommune, der er med i nationalparken.

Nationalparkerne er helt underfinansieret på finansloven, og de andre nationalparker i Danmark har været dygtige til at skaffe store ekstrabeløb, som overgår statsbevillingen. Det må fremgå af planen, hvordan Nationalpark Kongernes Nordsjælland vil organisere fundraising — altså en plan/strategi for fundraising.

Download DN´s samlede høringssvar her
Download DN Fredensborg høringssvar her.

3) Fredensborg Kommunes udkast til  plejeplan for Græstedgård naturplejeprojekt. Græstedgård naturprojekt skal være et område, hvor naturen er i højsædet, og hvor den rekreative udnyttelse underordner sig naturen og indbyder til stille naturoplevelser og fordybelse. Forslaget til plejeplan fokuserer på biodiversitet og vil skabe flere levesteder til dyr, fugle, blomster og insekter ved at afprøve forskellige naturplejemetoder. Offentligheden sikres adgang til området via trampestier og en oplevelsessti med formidling af naturen.

DN’s høringssvar refererer bl.a. til udsåning af hjemmehørende arter På naturarealer– med hø høstet på lokaliteter, f.eks. artsrige vejkanter – henstiller vi, at man venter 10–15 år for at se, om de hjemmehørende arter selv indfinder sig, og først herefter tager stilling til en eventuel udsåning.

Etablering af en ”blomstereng” på arealet syd for Græstedgård er naturmæssigt kontroversielt. Det foreslåede areal ligger imidlertid marginalt i området og tæt ved bebyggelse, og en blomstereng vil være en fordel for insektfaunaen. Forhåbentlig vil hele det øvrige areal, der udlægges til natur, ad åre bliver rigere på blomster, og ”blomsterengen” blive overflødig.

Download DN Fredensborgs høringssvar her.