Nøgleaktører i forvaltning af naturen i Fredensborg Kommune er:

• Fredensborg Kommune
• Naturstyrelsen Nordsjælland på statskovsarealerne, som udgør ca. 15 % af kommunens areal.
• Landbrug, hestehold og andre private lodsejere
• Private foreninger som DN ved høslæt, Fugleværnsfonden på Nivå Strandenge og græsningslaug.

Fredensborg Kommune
Fredensborg Kommunes indsats er især styret af Kommuneplan for de overordnede retningslinier og lokalplaner for de mere detaljerede anvisninger på den fysiske planlægning. Herudover er følgende strategier og politiker særligt relevante:

  • Naturstrategi 2013-21
  • Natur- og Miljøpolitik 2016-19
  • Klima- og Energipolitik fra 2016
  • Vandhandleplan 2016-21.

DN Fredensborg arbejder på at fastholde kommunen på disse ambitiøse rammer, som alle kan hentes på kommunens hjemmeside.

Kommunens Naturstrategi 2013-21

I Kommunens Naturstrategi 2013-21 lyder det indledningsvis:
”Byrådet er ambitiøst på naturområdet. Det er vi, fordi en rig og mangfoldig natur er med til at gøre Fredensborg Kommune til et attraktivt sted at bo og besøge. For borgerne er nærheden til naturen og muligheden for at færdes i den en vigtig kvalitet i hverdagen. Kommunen har en forpligtelse til at værne om naturen og sikre at den biologiske mangfoldighed bevares og styrkes. Samtidig er naturen nødvendig for at borgerne kan leve et aktivt friluftsliv med plads til fordybelse, socialt samvær og fysiske udfoldelser.

Kommunens Natur- og Miljøpolitik 2016-19
Politikken indeholder fem politiske mål og understøtter Byrådets overordnede vision om at sikre Fredensborg Kommune som en attraktiv kommune for borgere, erhvervsliv og besøgende:

• rene vandområder og beskyttelse af grundvand
• rigt plante- og dyreliv
• adgang til varierede naturoplevelser,
• ren jord og ren luft
• bæredygtig affaldshåndtering.

Kommunens Klima- og Energipolitik
Fredensborg Kommune søger at nedbringe CO2-udslip og tilpasse til nye vejrfænomener. Rammerne for klimaindsatsen blev sat med Klima- og Energipolitikken og strategien for 2020 og efterfølgende klimatilpasningsplaner. Kap. ? beskriver klimakommunesamarbejdet mellem DN og Fredensborg Kommune.

Vandplaner
Et rent vandmiljø danner grundlag for, at vi kan opretholde et mangfoldigt plante- og dyreliv i vores søer, vandløb og kystvande, og at der er drikkevand af god kvalitet og i tilstrækkelige mængder

Vandplanerne er statens samlede plan for, hvordan søer, vandløb, kystvand og grundvand inden udgangen af 2021 kan leve op til miljømålet ”god tilstand” i EU´s vandrammedirektiv.

Vandplanen definerer konkrete miljømål for overfladevand og grundvand og der stilles krav til indsatser for at forbedre miljøtilstanden. Vandplanens mål skal nås dels ved generel statslig
regulering, herunder ved anvendelse af generelle virkemidler, og dels ved indsatser iværksat af kommunerne.

Vandplanerne har en seksårig planperiode for anvendelsen og beskyttelsen af grundvandressourcerne og for kvaliteten af vandløb, søer og kystvande. Vandplanerne indeholder retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration herunder også i relation til konkrete sager.

Fredensborg Kommune udfærdiger i lighed med landets øvrige kommuner en Vandhandleplan 2016-21på baggrund af statens vandplaner.