Kort fortalt er Langstrup Mose det største lavbundsområde i Nordsjælland. Mosen er ubebygget, og ligger for store deles vedkommende udyrket hen. På resten af de parceller, som mosen er inddelt i. og som tilhører gårdene i Langstrup og Lønholt, høstes der hø. Langstrup Mose som helhed har en rig flora, men de fleste steder er plantedækket ret artsfattigt, idet det er domineret af høje græsser og stauder. Naturpleje i form af græsning eller høslæt vil fremme en mere artsrig vegetation.

For dyrelivets vedkommende samler interessen sig især om fuglelivet. Det er ikke så rigt, som det kunne være. En mindre hævning af vandstanden, så der i hvert fald om vinteren stod blankt vand i den lavest liggende del af mosen, ville nok hjælpe på det. Men der er ingen tvivl om, at forstyrrelser fra modelflyene og flugtskydebanerne i mosen er en væsentlig faktor. I vore dage ville man aldrig placere en skydebane eller en modelflyveplads i et værdifuldt naturområde, men før i tiden var det almindeligt at flytte alt det, man helst var fri for andre steder, ”ned i mosen”.

En forudsætning for naturgenopretning og naturpleje i Langstrup Mose – og for at det almene friluftsliv kan opleve og nyde naturen - er, at de støjende og forstyrrende aktiviteter flyttes et andet sted hen. Karlebo Sogns Jagtforening er lukket og deres skydebane østligst i mosen er nedlagt. Fredensborg Kommune har besluttet at foretage en oprensning af jorden og genopretning af naturen, hvor skydebanen lå, herunder anlæg af tre små lavvandede søer.

Fra DNs side prøver vi at forhindre konsolidering og udvidelse af de støjende og forstyrrende aktiviteter i mosen, når vi mener, det strider mod planlovgivningen. Det gør vi ved at indanke Fredensborg Kommunes landzonetilladelser for Planklagenævnet. Således har vi anket kommunens tilladelse til Nordsjællands Fjernstyringsklubs fortsatte forbliven i mosen og bibeholdelse af to ulovligt opførte skure. Og vi har anket kommunens tilladelse til Asminderød-Grønholt Jagtforening til at opføre fire nye skydehuse på deres flugtskydebane. Vores anker og bemærkninger kan ses på afdelingens hjemmeside. Vi afventer spændt Planklagenævnets afgørelser i de to sager.

Vil du i øvrigt vide mere om Langstrup Mose, dens historie og natur, kan du finde det i Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forenings årbog fra 2016, ”Landsbyen Langstrup”.