I dag dyrkes de større marker med raps eller korn, en del mindre markstykker henligger med vedvarende græs og afgræsses af får, medens der er rigtig mange stutterier og hesteejendomme med folde og ridebaner i Fredensborg Kommune.

Landbrug
Landbruget er det erhverv, der har størst betydning for naturens og miljøets tilstand i Danmark. I Fredensborg Kommune er der kun få miljøsager i forbindelse med landbrug.

Hestehold
Fredensborg Kommune er en af landets største hestekommuner med flere end 50 ridehaller. I de fleste tilfælde har en ejendom 1 ridehal, men i nogle få tilfælde er der to ridehaller på en ejendom fx på rideskoler. Af de flere end 50 ridehaller ligger i dag ca. 3-5 haller på ejendomme med et mindre hestehold på 7-8 heste.

De hestebaserede erhverv er:

 • stutterier med avl og opdræt af trav, galop, dressur eller andre typer heste.
 • træning og salg af trav, galop, dressur eller andre typer heste.
 • hestepensioner, ridecentre, rideskoler og tilbud om ridelejr og stævner.
 • fritids-hestehold med typisk få heste.
 • affødte erhverv/tjenester: dyrlæger, hestehospital, butikker med rideudstyr og smede. 

Hestehold er i visse tilfælde landbrug og i visse tilfælde ikke. Hestehold kan opdeles i 3 hovedgrupper:

 1. Stutteridrift (avl af føl) regnes som landbrugsvirksomhed.
 2. Supplerende erhvervsaktiviteter som hestepensioner, rideskoler, træning mm.
 3. Almindelige rideheste/hobbyheste til privat brug.

Egentlige stutterier får altid landzonetilladelser til store ridehaller, hvor det mere er landskabsmæssige end miljømæssige hensyn der skal tages. Ridebaner får altid landzonetilladelse, men som regel på betingelse af krav til beliggenhed og udformning, f.eks. forbud mod belysning.

Bebyggelse i det åbne land
Bebyggelsen – stuehuse og bygninger, der er nødvendige for landbrugsdriften – er et vigtigt element i det åbne land. Moderne landbrugsdrift medfører i mange tilfælde et behov for haller til maskiner og opbevaring af foder m.v., men disse bør falde ind i landskabet. Beboelseshuse, som nyopføres, bør udformes i overensstemmelse med den lokale byggeskik.

Ved ombygning/restaurering skal ældre huse i videst muligt omfang føres tilbage til deres oprindelige udseende. For at bevare det åbne landskab bør nye bygninger opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Der skal være et rimeligt forhold mellem en ejendoms jordtilliggender og det samlede omfang af bebyggelsen. Skovbyggelinierne skal overholdes, således at de prægtige løvskovbryn – et karakteristisk element i det nordsjællandske landskab – fremstår tydeligt.

Lys og støj
Lysforurening i det åbne land er i disse år et voksende problem. Men hvis man vil bo på landet, må man indstille sig på, at der bliver mørkt – ellers må man blive i byen. Til gengæld får man på landet mulighed for at opleve nattehimlen med alle dens stjerner.

Trafikken kan høres næsten overalt, men noget kan gøres for at begrænse støj.

DN foreslår, at:

 • naturbeskyttelseslovens og Planlovens bestemmelser vedrørende byggeri i det åbne land administreres restriktivt.
 • arbejdet med at udfærdige bevarende lokalplaner for kommunens landsbyer gøres færdigt så hurtigt som muligt.
 • de kommunalt ejede arealer tages ud af omdrift og udlægges til græsland. Hvor de stadig indgår i omdrift, dyrkes de økologisk
 • private jordejere tilskyndes til at udarbejde naturplaner for deres ejendom, og specielt indføre – eller genindføre – ekstensive driftsformer til gavn for det åbne lands plante- og dyreliv
 • eventuelle nye golfbaner ikke placeres i det åbne land, men i tilknytning til bymæssig bebyggelse
 • haller, der opføres til landbrugsformål, ikke efterfølgende eller samtidigt kan tages i anvendelse andre formål.
 • landzonetilladelser til ridehaller og ridebaner gives under hensyn til form og materialer i forhold til den eksisterende bebyggelse og det stedlige terræn, udsigter til/fra ejendommen, eventuelle beskyttelseshensyn, beplantning, mv.
 • •DN Fredensborg fortsat får alle ansøgninger om byggeri og andre anlæg i landzonen til udtalelse (naboorientering) - ikke kun byggeri og anlæg, der kræver en landzonetilladelse, men også sådanne, der kun kræver en byggetilladelse.
 • kommunens arkitekturpolitik også omfatter retningslinier for byggeri i landområderne
 • bevaringsværdige bygninger i landområdet ikke står og forfalder, så de til sidst ikke længere er bevaringsværdige
 • det forbydes at anvende reflekterende tagmaterialer i landzone, både på driftsbygninger og bygninger beregnet til beboelse
 • der udarbejdes retningslinjer for udendørs belysning i landområdet
 • ingen lysudfald fra ovenlysvinduer i ridehaller og andre haller
 • i de tilfælde, hvor belysning ikke kan undgås, skal armaturerne være lave og lyset nedadrettet
 • bygninger i det åbne land må ikke belyses, og diverse former for lysudsmykning på bygninger og hegn bør undgås
 • støjende aktiviteter planlægges til afgrænsede lokaliteter
 • modelflyvning og jagtforeningers omfattende skyderi Langstrup Mose bringes til ophør