Natur i Langstrup Mose
Langstrup Mose vest for Niverød og motorvejen til Helsingør udgjorde tidligere den inderste del af stenalderens Nivå Fjord. I dag er mosen et af de største lavbundsområder i Nordsjælland. Vi har en vision om hævning af vandstanden i den sydlige del af mosen kombineret med høslæt og flytning af forstyrrende aktiviteter til et mindre følsom område. Det vil genskabe værdifuld natur med et rigt fugleliv.

DN er tilhænger af, at alle støjende og forstyrrende aktiviteter flyttes ud af Langstrup Mose, og vi støtter planerne om et moderne skydeanlæg fælles for de to jagtforeninger et andet sted.

Det skyldes både hensynet til de støjplagede naboer, og at vi mener, at den slags aktiviteter ikke hører hjemme i et værdifuldt naturområde.

Lergravene i Nivå
Området med de mange lergrave er noget helt særligt. Vest for jernbanen, op mod Lave Skov, er der god plads både til spændende leg og god natur, dog bør det undgås, at fuglelivet i den gamle put-and-take sø forstyrres. Andre steder bør naturen absolut have forrang. Det gælder i helt særlig grad det fredede område øst for Gl. Strandvej. De eksisterende stier er fuldt ud i stand til at rumme færdslen til havn og fugletårn.

Ring 5
Der skal ikke anlægges motorvej eller jernbane i transportkorridoren fra Brønsholm, forbi Fredtofte, Auderød og Kirkelte og videre til Allerød og sydpå. Vej og jernbane vil ødelægge værdifuld natur og smukke landskaber og krydse gennem fredede områder. Også støjen vil give alvorlige problemer. I øvrigt bør en stigende vejtrafik imødegås ved en effektiv udbygning af det kollektive transportsystem.

Ridehaller i det åbne land
Kommunen bør være restriktiv med hensyn til at give tilladelse til opførelse ridehaller, især de meget store på over 800 m2, der vanskeligt kan undgå at dominere og skæmme landskabet.

Biodiversitet – biologisk mangfoldighed
Naturen er andet og mere end det landskab, vi umiddelbart oplever – det er også dyr, planter og svampe, og disses levesteder. For at bevare og øge biodiversiteten skal der laves naturpleje og naturgenopretning i langt større omfang end nu. Og kendskabet til dyr, planter og svampe og deres levesteder skal formidles. I Fredensborg afdeling gør vi det på ture for medlemmerne, og på markeder, som f.eks. Slotsmarkedet i Fredensborg.

Høslæt
I 2009 dannede vi Fredensborg Høslætlaug, der forsøger at genskabe tidligere tiders plantevækst på Skovfogedengen i Grønholt Vang. Lauget har omkring 25 medlemmer, men der er plads til flere. Vi mødes to gange om året, arbejder et par timer med leer og høriver og spiser derefter frokost til duften af nyslået hø.

Bekæmpelse af invasive planter
Vi bør alle gøre en indsats for at hindre spredningen af planter, der ikke hører hjemme i den danske natur, men alligevel spreder sig uhæmmet. Bekæmpelsen af kæmpebjørneklo har været en succeshistorie, selv om vi stadig skal være på vagt over for nye forekomster. Nu er det især den smukt blomstrende gyldenris, der volder problemer i Fredensborg Kommune. Både kommunen og vi private lodsejere bør gøre en alvorlig indsats for at komme af med den - også i vores haver.

Energibesparelser
Naturfredningsforeningen samarbejder med Fredensborg Kommunen for at sikre en reduktion i kommunens egen CO2 udledning - og kommunen lever fint op til aftalen. Nu gælder det om, også at få borgerne med.