Arbejdsgrupperne refererer via gruppeformanden til afdelingsbestyrelsen eller – hvis tidsfrister og lign. ikke tillader det – til afdelingsbestyrelsens formand/næstformand.
Arbejdsgrupperne har typisk 4-6 medlemmer og fungerer via mails og møder.

Landzonegruppen
Gruppens sagsområde omfatter:
 • Kommune- og agendaplaner
 • Lokalplaner i landzonen
 • Naboorienteringssager. Sager om byggelinjer omkring skove, vandløb etc., samt strandbyggelinjen; skovrejsning.
 • Sager vedr. naturen i kommunen, herunder sager vedr. vandløb.
 • Sager om husdyrbrug
 • Naturpleje
 • Udarbejdelse af faglige notater samt forslag til høringssvar og klager
 • Besigtigelser i felten
 • Udarbejdelse af motiverede dagsordensforslag til formanden forud for bestyrelsesmøderne
Gruppen mødes efter behov, fx hver anden måned

Medlemmer: Birgitte Garde, David Trier Frederiksen, Jens Søndergaard, Niels Hald, Nils Juhl Madsen, Odd Erland Bakkengen, Peder Johansen, Palle Marcher.
Gruppeformand (koordinator): Peter Milan Petersen.

Byzonegruppen
Gruppens sagsområde omfatter:
 • Kommune- og agendaplaner
 • Lokalplaner i byzonen
 • Høringer i byzonen
 • Udarbejdelse af faglige notater samt forslag til høringssvar og klager.
 • Besigtigelser i felten
 • Udarbejdelse af motiverede dagsordensforslag til formanden forud for bestyrelsesmøderne
Gruppen mødes efter behov, fx hver anden måned
Medlemmer:
Gruppeformand (koordinator):


Vand- og ressourcegruppen
Gruppens sagsområde omfatter:
 • Vandindvindings-, spildevands- og regnvandsplaner
 • Sager vedr. indvinding og forurening af grundvand, herunder tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg. Udledningstilladelser.
 • Varme- og affaldsplaner
 • Sager vedr. ressource- og energispørgsmål, primært bedst mulig anvendelse af fossile og fornybare ressourcer med henblik på at reducere emissionen af "klimagasser" og dermed bevare naturværdier.
 • Sager vedr. lys- og støjforurening
 • Sager vedr. tekniske anlæg langs Øresundskysten som kystsikring og tilladelser til bådlifte. Klaptilladelser i Øresund.
 • Udarbejdelse af faglige notater samt forslag til høringssvar og klager.
 • Besigtigelser i felten
 • Udarbejdelse af motiverede dagsordensforslag til formanden forud for bestyrelsesmøderne
Gruppen mødes efter behov, fx hver anden måned
Medlemmer:
Gruppeformand (koordinator):

Formidlingsgruppen
Gruppens sagsområde omfatter:
 • Gennemføre ture og andre arrangementer og profilere foreningen over for offentligheden via publikationer og sociale medier.
 • Gennemførelse af større arrangementer, f.eks. høslæt, andre naturbevarende praktiske aktiviteter og oplysningskampagner sker i samarbejde med de andre arbejdsgrupper og eksterne partnere.
 • Udarbejdelse af motiverede dagsordensforslag til formanden forud for bestyrelsesmøderne
Gruppen mødes efter behov, fx hver anden måned
Medlemmer: Odd Erland Bakkengen, Uffe Fester, Karin Carlsen, Inga Hendil, Finn Larsen, Bjørn Sandberg, Dennis Jæger, Rasmus Offersen, Gert Lusty, Martin Knudsen.
Gruppeformand (koordinator): Niels Hald