Grupperne

Arbejdsgrupperne refererer via gruppeformanden til afdelingsbestyrelsen eller – hvis tidsfrister og lign. ikke tillader det – til afdelingsbestyrelsens formand/næstformand.
Arbejdsgrupperne har typisk 4-6 medlemmer og fungerer via mails og møder.

Landzonegruppen
Gruppens sagsområde omfatter:
Kommune- og agendaplaner
Lokalplaner i landzonen
 
Naboorienteringssager. Sager om byggelinjer omkring skove, vandløb etc., samt strandbyggelinjen; skovrejsning.
Sager vedr. naturen i kommunen, herunder sager vedr. vandløb.
Sager om husdyrbrug
Naturpleje
Udarbejdelse af faglige notater samt forslag til høringssvar og klager
Besigtigelser i felten
Udarbejdelse af motiverede dagsordensforslag til formanden forud for bestyrelsesmøderne
Gruppen mødes efter behov, fx hver anden måned

Medlemmer: Birgitte Garde, David Trier Frederiksen, Jens Søndergaard, Niels Hald, Nils Juhl Madsen, Odd Erland Bakkengen, Peder Johansen.
Gruppeformand (koordinator): Peter Milan Petersen.

Byzonegruppen
Gruppens sagsområde omfatter:
Kommune- og agendaplaner.
Lokalplaner i byzonen.
Høringer i byzonen.
Udarbejdelse af faglige notater samt forslag til høringssvar og klager.
Besigtigelser i felten.
Udarbejdelse af motiverede dagsordensforslag til formanden forud for bestyrelsesmøderne.
Gruppen mødes efter behov, fx hver anden måned.
Medlemmer: Niels Arne Gadegaard og David Trier Frederiksen.
Gruppeformand (koordinator): Arne Christensen.


Vand- og ressourcegruppen
Gruppens sagsområde omfatter:
Vandindvindings-, spildevands- og regnvandsplaner.
Sager vedr. indvinding og forurening af grundvand, herunder tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg. Udledningstilladelser.
Varme- og affaldsplaner.
Sager vedr. ressource- og energispørgsmål, primært bedst mulig anvendelse af fossile og fornybare ressourcer med henblik på at reducere emissionen af "klimagasser" og dermed bevare naturværdier.
Sager vedr. lys- og støjforurening.
Sager vedr. tekniske anlæg langs Øresundskysten som kystsikring og tilladelser til bådlifte. Klaptilladelser i Øresund.
Udarbejdelse af faglige notater samt forslag til høringssvar og klager.
Besigtigelser i felten.
Udarbejdelse af motiverede dagsordensforslag til formanden forud for bestyrelsesmøderne.
Gruppen mødes efter behov, fx hver anden måned.
Medlemmer:
Gruppeformand (koordinator):

Formidlingsgruppen
Gruppens sagsområde omfatter:
Gennemføre ture og andre arrangementer og profilere foreningen over for offentligheden via publikationer og sociale medier.
Gennemførelse af større arrangementer, f.eks. høslæt, andre naturbevarende praktiske aktiviteter og oplysningskampagner sker i samarbejde med de andre arbejdsgrupper og eksterne partnere.
Udarbejdelse af motiverede dagsordensforslag til formanden forud for bestyrelsesmøderne.
Gruppen mødes efter behov, fx hver anden måned.
Medlemmer: Odd Erland Bakkengen, Uffe Fester, Karin Carlsen, Inga Hendil, Bjørn Sandberg, Dennis Jæger, Rasmus Offersen, Gert Lusty, Martin Knudsen.
Gruppeformand (koordinator): Niels Hald.