Nyhed

Fredning af Esrum Sø's omgivelser

DN i årevis arbejdet for en fredning af Esrum Sø's omgivelser, som dels skal sikre bedre sammenhæng mellem eksisterende fredninger, og dels skal føre til en søsti ved Esrum Sø´s østlige og nordøstlige bred.

Fredningsnævnet har godkendt dele af fredningen, men afvist forslag om søsti. Nu har DN indgivet klage over denne afgørelse.

Forslaget til fredning af Esrum Sø´s omgivelser til Fredningsnævnet 1/3 2019 er stillet af DN og Hillerød Kommune. Fredningsforslaget er en af de største sager DN Fredensborg har arbejdet med. Forslaget omhandler revision og samling af Esrum Sø fredningerne i de fire kommuner omkring søen: Gribskov, Helsingør, Hillerød og Fredensborg. og anlæggelse af en sti langs øst- og nordøstsiden af søen  De tre primære grunde til fredningsforslaget er:

  • Den begrænsede adgang for offentligheden til Esrum Sø og dens omgivelser.
  • De bevaringsværdige landskabs-, natur- og kulturværdier.
  • De eksisterende utidssvarende småfredninger i tilknytning til Esrum Sø. I alt ca. 718 ha, hvoraf ca. 157 ha er nye fredede områder.

Fredningsnævnet har i sin afgørelse af 15/12 2021  som vigtigste ændring udeladt stisystemet af fredningen med følgende begrundelser:

1.  Der er allerede gode muligheder for adgang, både for cyklende og gående til Esrum Sø via eksisterende stier.
2.  Der er fortsat på lange stræk, ikke vil være tale om en sønær sti.
3.  Det nye stiforløb vil ikke i væsentlig grad forbedre borgernes adgang til Esrum Sø.
4.  Det foreslåede stiforløb påvirker faunaen negativt.
5.  Stiforløbet forringer på visse strækninger den erhvervsmæssige udnyttelse af markerne.
6.  Stiforløbet vil på visse strækninger udgøre en gene for lodsejerne.
7.  Omkostninger til anlæg og vedligeholdelse af stien, vil i hvert fald for kommunerne Gribskov, Helsingør og Fredensborg blive uforholdsmæssigt høje.

På sit møde 7. februar 2022 tiltrådte Udvalget for Miljø, Natur og Bæredygtig Udvikling i Fredensborg Kommune Fredningsnævnets afgørelse af 15/12 2021. Det betyder, at Fredensborg Kommune fastholder sin modstand mod stien rundt om Esrum Sø som en del af fredningsforslaget.

DN har sendt klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet 10/1 2022 med ønske om,  at Fredningsnævnet for Nordsjællands afgørelse af 15/12 2021 bør ophæves, og at der i stedet gennemføres en fredning af området, herunder anlæggelsen af en sti som oprindeligt foreslået af DN og Hillerød Kommune. Du kan læse vores argumentation i klagen, som kan læses fra dette link: