Vælgermøde om klima, miljø og natur.

DN og Agenda 21 arrangerede i fællesskab et vælgermøde op til det kommende kommunevalg, som vi efterhånden har tradition for.

Vi havde på forhånd stillet 4 spørgsmål, som vi bad de fremmødte kandidater til byrådet om at tage stilling til og redegøre for deres holdning til.
Det var følgende:

1. Hvordan vil du arbejde for at styrke den samlede indsats fra kommune og borgere i forhold til CO2 problematikken?
2. Hvad vil du gøre for at øge trafiksikkerheden og mindske generne fra trafikken på Rute 6 gennem Fredensborg?
3. Vil du og dit parti arbejde for, at fredningerne langs østsiden af Esrum Sø moderniseres, og at der i den forbindelse anlægges en gang- og cykelsti?
4. Vil du og dit parti arbejde for, at Fredensborg Kommune får en badebro-politik, som kommer med i kommuneplanen 2017?

De 9 fremmødte byrådskandidater fremlagte i panelet deres svar på spørgsmålene – i det omfang de havde læst og forstået spørgsmålene. Der var ret få klare svar – det er jo også svært at vide, hvor mange af vælgerne man lægger sig ud med, hvis man udtrykker sig alt for klart!

Efter den første svarrunde var der ’Speed-dating’, hvilket vil sige, at politikerne blev sat ved hver sit bord, hvor folk så kunne henvende sig direkte til de enkelte.

Efter dette startede sidste del af mødet med spørgsmål fra salen til panelet. Den politiker, som først meldte sig med svar, fik lov at svare – og derefter en eller to mere. Hvis alle skulle svare på alle spørgsmål, blev der jo ikke tid til ret mange spørgsmål!

Følgende emner kom op:
Trafikken på rute 6 gennem Fredensborg by – og det eneste realistiske alternativ: Overdrevsvejens forlængelse.
Her var tydeligt kun mødt folk frem, som var imod en omfartsvej, mens INGEN fra Fredensborg talte for at få trafikken flyttet ud fra byen. Kun Agenda 21 gik ind for at gøre noget ved det trafikale problem i Fredensborg by.

Planerne om en svømmehal blev bragt frem. Betænkelighederne i form af frygt for efterføl¬gende besparelser på andre områder og problematikken omkring et meget stort CO2 forbrug til såvel anlæg som drift af et sådant anlæg. Kommunen har vel ikke energirenoveret for at spare op til at kunne udlede ekstra CO2 fra nye anlæg.
En svømmehal i kommunen vil give en voldsom miljøbelastning, selv om der etableres omfattende anlæg for vedvarende energi, idet selve byggeriet vil belaste miljøet med mere CO2 end energiforbruget i hele hallens levetid. Kommunen bør generelt budgettere CO2 -belastning for både byggeri og drift ved planlægning af større byggerier på lige fod med økonomi og sundhed.

Spørgsmålet om en kommende sti om Esrum Sø blev bragt på banen igen – en sådan er der jo mange meninger om, men måske kan man nøjes med at anlægge en gang og cykelsti langs Endrupvej fra Maglegårdsvej og nordpå?
Det er svært at leve op til alternativ energi i de bevaringsværdige bygninger, da solceller og solfangere skæmmer. Hvordan kan man lette en sådan etablering?

Kommunen har gennemført renovering af egne bygninger med et flot resultat for både energiforbrug og økonomi. Nu har man så valgt at blive ”Klima plus kommune”, hvilket stiller meget større krav til indsats på området – men er politikkerne klar til at udvide Energicenteret til rådgivning til og inspiration af boligejerne?

Miljøproblemerne ved skydebanerne i Langstrup mose blev bragt op – også for den fortsættende skydebane.

Der er gennemført forsøg med flere fraktioner i affaldsindsamlingen, men rapporterne fra forsøget er ikke offentliggjort. Agenda 21 foreningen er meget positiv overfor forbedret affaldshåndtering, men finder ikke at den foreslåede metode er i økonomisk balance, og den vil efter vores opfattelse ikke give nogen væsentlig reduktion af CO2 belastningen.

Det blev fremført, at andre kommuner har gode erfaringer med indsamling af bioaffald, hvor der er biogasanlæg i nærheden. Her i området er der stærkt negative holdninger til sortering af bioaffald efter fadæsen med Nordsjællands Biogasanlæg.

Parkeringsforholdene ved Louisiana bør løses nu. Men hvordan gøres det bedst - og hvem skal betale?
I sin afslutningsreplik konstaterede DN’s formand Peter Milan Petersen, at vi åbenbart skulle fortsætte med at diskutere de samme emner, som havde været oppe de sidste mere end 10 år.

Således husket af Anne, Merete, Bent og Finn.