Som en appetitvækker fortalte Allan Gudio Nielsen fra Fugleværnsfonden om fondens arealer rundt omkring i landet og især om fuglereservatet ved Nivåbugten. De næsten 50 tilhørere havde mange spørgsmål og forslag. Det var tydeligt, at området nyder stor popularitet i lokalsamfundet.

I sin formandsberetning hæftede Niels Hald sig bl.a. ved den nye kommuneplan og specielt ved de nye retningslinjer for opførelse af ridehaller. Tidligere hed det, at planen skulle friholde landområderne for ikke-erhvervsmæssige ridehaller og ridebaner, der ikke tilgodeser væsentlige rekreative interesser i tilknytning til byområderne. Nu, derimod, satser man i langt højere grad på at imødekomme professionelle hesteerhvervs behov for indendørs ridebaner. Foreningen mener, at det er en farlig kurs at slå ind på. Den nye politik vil uvægerligt bidrage til at sløre forskellen mellem land og by, der ellers er en af grundpillerne i den danske landskabsforvaltning.
Niels Hald efterlyste også en mere aktiv stiforvaltning. Allerede i den foregående kommuneplan fra 2009 blev det lovet, at der skulle udarbejdes en samlet stiplan i løbet af fire år. Det løfte er nu blevet gentaget! Der bør være f.eks. stier, så man kan komme fra en naturlokalitet til en anden uden at skulle ud på de ofte stærkt trafikerede bilveje. Og der bør tages vare på de gamle kirke- og skolestier. Afdelingen har med tilfredshed konstateret, at den statslige Fingerplan 2013 fastlægger et regionalt, sammenhængende stinet.

Men langt fra alting er kritik, der er også mange positive ting at hæfte sig ved i kommuneplanen, f.eks. inden for energiområdet, fortsatte formanden, der herefter gik over til at fortælle om afdelingens mange naturplejeprojekter, herunder ikke mindst høslæt på Skovfogedengen i Grønholtvang, og det sidste nye, et samarbejde med kommunen og Naturstyrelsen om oprettelsen af Kelleris Græsningslaug, hvor medlemmerne kan få mulighed for at passe eget kvæg på et areal omkring den gamle planteavlsstation ved Humlebæk. Bestyrelsens Dennis Jæger viste billeder fra afdelingens mange arrangementer for Naturfredningsforeningens medlemmer, inden formanden sluttede af med at oplyse, at man kan få meget mere at vide om blandt andet arrangementerne ved at abonnere på afdelingens nyhedsbrev via hjemmesiden www.dn.dk/fredensborg.

Herefter var der valg til bestyrelsen. Sofie Erbs-Maibing, Humlebæk, og Rasmus Offersen, Langstrup, afløser Mette Jeppesen, Dageløkke, og Niels Arne Gadegaard, Nivå, der begge ønskede at fratræde. Bestyrelsen konstituerer sig senere.

Fra årsmødet på Humlebæk Bibliotek