Lægekoklearen er ved at afblomstre på strandengene. De nyspirede planter kan ses ved siden af de frugtsættende og dermed udgående forældreplanter.
De lidt fugtige græssede enge er gule af lav ranunkel og bidende ranunkel.
I de tørre græsmarker, vejrabatter og vejgrøfter dominerer den vilde kørvels hvide blomsterskærme.
I læhegn og skovbryn lyser hvidtjørn stadigt op mens hylden er på vej til at springe ud.

På turen fik vi noteret en række blomstrende frøplanter som vi ikke havde fundet på de tidligere ture.
Oversigten finder du under nedenstående lille fotoreportage der blandt andet viser nogle af de planter vi fandt..

Fra samlingsstedet på den lille parkeringsplads i den nordlige ende af Mikkelborg
Taddervikke og gul fladbælg ved kildevældet
Taddervikke med meget reduceret klase
Hundegræs, vild kørvel etc.
Hundegræs sprunget ud fredag morgen den 8. juni
Draphavre udsprunget. Her ses 2 småaks. Det ene småaks er sprunget ud. I dette er der 2 blomster. Hver blomst mangler altid både bægerblade og kronblade hos græsser. Den meget lille blomst består således blot af 3 støvdragere og en frugtknude med fjerformet støvfang ( vindbestøvning ). På billedet ses de 6 støvknapper med 6 tråde og man kan ane fjerformede støvfang fra de 2 blomster.
Draphavre pynter på kulturen ( skilteskov, lyssignal og asfalt ). Her fredag den 8. juni om formiddagen.
Strandkvan
Kællingtand
Kulsukker, hvor blomsterstanden er en svikkel
Den blågrå marehalm med sandbindende underjordiske udløbere
( = stængler som hos skvalderkål ).
Knoldet brunrod med maskeblomster
Hyldebaldrian
Nyspiret lægekokleare på den nøgne strandbred
Ru svinemælk er kun sprunget ud midt på dagen i solskin
Håret star. Selv frugterne er hårede
Pyrenæisk storkenæb

På aftenens tur fik vi noteret følgende blomstrende frøplanter:

Ranunkelfamilien: bidende ranunkel, lav ranunkel.
Bøgefamilien: almindelig eg (han- og hunrakler).
Nellikefamilien: dagpragtstjerne, aftenpragtstjerne
Syrefamilien: alm. syre, butbladet skræppe (ej i blomst).
Salturtfamilien: strandmælde (ej i blomst).
Korsblomstfamilien: løgkarse, lægekokleare, finbladet vejsennep, strandkarse.
Kærnefrugtfamilien: hvidtjørn.
Rosenfamilien: gåsepotentil, febernellikerod.
Ærteblomstfamilien: hvidkløver, gul kløver, fin kløver, tadder vikke, humlesneglebælg, alm. kællingetand, gul fladbælg, rundbælg.
Skærmblomstfamilien: vild kørvel, skvalderkål, strandkvan, alm. bjørneklo (ej i blomst).
Storkenæbfamilien: pyrenæisk storkenæb.
Rubladfamilien: markforglemmigej, foderkulsukker.
Vejbredfamilien: lancetbladet vejbred, glat vejbred.
Maskeblomstfamilien: markærenpris, bjærgærenpris, knoldet brunrod.
Hyldefamilien: alm. hyld.
Baldrianfamilien: hyldebaldrian.
Kurvblomstfamilien: tusindfryd (bellis), kærtidsel, ru svinemælk.
Sivfamilien: lysesiv (blomster i knop).
Halvgræsfamilien: håret star, sylt star.
Græsfamilien: engrævehale, blød hejre, hundegræs, draphavre, alm.hvene, gold hejre, fløjelsgræs, marehalm, engrapgræs, udspærret annelgræs.
Liljefamilien: skovløg (på strandoverdrevet).