På denne tur, der havde samlet 9 deltagere, koncentrerede vi os om grøftekantens planter fra mødestedet på parkeringspladsen i den nordlige del af Mikkelborg, området omkring Fugleværnsfondens område ved Tangen samt de vilde planter i parken ved Nivågårds malerisamling.
I strandengene er lægekoklearen afblomstret. De nyspirede planter kan ses ved siden af de frugtsættende og dermed udgående forældreplanter.
De lidt fugtige græssede enge er gule af lav ranunkel og bidende ranunkel.
I de tørre græsmarker, vejrabatter og vejgrøfter dominerer draphavre og andre græsser.Senere vil cikorie,pastinak, alm syre andre blomster igen farve vejrabatterne.
I læhegn og skovbryn lyser hylden op i de næste 2- 3 uger.

Under nedenstående fotoreportage fra den flotte forsommertur findes der en oversigt over de blomstrende frøplanter vi fandt denne gang.

Udsigten over Nivåbugten fra mødestedet i den nordlige ende af Mikkelborg
Gåsepotentil
Tiggerranunkel ved Kilden
Engen med kødfarvet gøgeurt
Kødfarvet gøgeurt
Nærbillede af orkideen
Kællingetand
Gul fladbælg
Strandkogleaks
På vores vej mod Tangen kom vi helt ud i vandkanten. Her fandt vi strandkoglaks, harril og sandkryb
Harril
Sandkryb fra primulafamilien (kodriverfamilien)
Hvidkløver
Udsigten over rørskoven på vej ud mod Tangen
Stor nælde med meget små blomster, der enten er hanblomster eller hunblomster
Tæppe af tudsesiv, der er enårig
Tudsesiv med 3-tallig blomst, som er typisk for for de enkimede planter
Salomons segl eller stor konval
Aftenpragtstjerne. Her er det en hanplante
Hunplante af aftenpragtstjerne med opblæst bæger der beskytter blomsten
Dagpragtstjerne
Strandkvan med masser af nektar
Strandkvan har meget små kronblade, der hurtigt falder af
Aftenpragtstjerne bestøves af natsommerfugle
Kærtidsel
Tiggerranunkel
Lancetbladet ærenpris med tydelige aks
Engkabbeleje med frugter (bælgkapsler som erantis)
Bælgkapslerne er ved at at åbne sig
Kruset skræppe på strandengen
Lægekokleare i frugt (rundskulper)
Almindelig bjørneklo er ikke en invasiv art
Tæppe af skovmærke
Majblomster
Majblomst
Almidelig kongepen
Kornvalmue i rapsmarken

På aftenens tur fik vi noteret følgende blomstrende frøplanter:

Ranunkelfamilien: bidende ranunkel, lav ranunkel, engkabbeleje ( afblomstret ).
Nellikefamilien: dagpragtstjerne, aftenpragtstjerne, stor fladstjerne, græsbladet fladstjerne, markarve, skovarve alm. hønsetarm.
Syrefamilien: alm. syre, butbladet skræppe (ej i blomst), kruset skræppe, rødknæ.
Salturtfamilien: strandmælde (ej i blomst), spydmælde, ( ej i blomst ).
Violfamilien: alm. stedmoderplante.
Berberisfamilien: hækberberis.
Valmuefamilien: kornvalmue.
Nældefamilien: stor nælde.
Korsblomstfamilien: løgkarse, lægekokleare, finbladet vejsennep, strandkarse ( ej i blomst), rank vejsennep, agersennep, raps (dyrket ) gåsemad, hyrdetaske.
Lindefamilien: storbladet lind ( med blomsterknopper ).
Kærnefrugtfamilien: hvidtjørn.
Rosenfamilien: gåsepotentil, febernellikerod, krybende potentil, skovjordbær, hindbær, brombær, hunderose, hybenrose ( = rynket rose ).
Ærteblomstfamilien: hvidkløver, gul kløver, fin kløver, tadder vikke, humlesneglebælg, alm. kællingetand, gul fladbælg, rødkløver.
Skærmplantefamilien: vild kørvel, skvalderkål, strandkvan, alm. bjørneklo.
Lønfamilien: ahorn ( ær ).
Kodriverfamilien: sandkryb.
Surkløverfamilien: skovsyre i frugt.
Storkenæbfamilien: pyrenæisk storkenæb, liden storkenæb, stinkende storkenæb.
Natlysfamilien: glat dueurt, lådden dueurt ( ej i blomst ).
Rubladfamilien: markforglemmigej, foderkulsukker, engforglemmigej, lægeoksetunge.
Læbeblomstfamilien: korsknap.
Vejbredfamilien: lancetbladet vejbred, glat vejbred.
Maskeblomstfamilien: markærenpris, knoldet brunrod, tykbladet ærenpris, lancetbladet ærenpris.
Snerlefamilien: gærdesnerle ( ej i blomst ).
Natskyggefamilien: bittersød natskygge ( i knop ).
Krapfamilien: burresnerre, skovmærke.
Hyldefamilien: alm. hyld.
Baldrianfamilien: hyldebaldrian.
Kurvblomstfamilien: tusindfryd (bellis), kærtidsel, ru svinemælk , kærsvinemælk ( ej i blomst ), skovburre ( ej i blomst ), agertidsel , kruset tidsel ( ej i blomst ), haremad ( i knop ), skovsalat ( i knop ), alm. kongepen,
Trehagefamilien: strandtrehage.
Sivfamilien: lysesiv, tuesiv, harril, tudsesiv.
Halvgræsfamilien: håret star, sylt star, alm. star, topstar, strandkogleaks.
Græsfamilien: engrævehale, blød hejre, hundegræs, draphavre, gold hejre, fløjelsgræs, engrapgræs, rørgræs, rød svingel, strandsvingel, mannasødgræs, tagrør ( ej i blomst ).
Liljefamilien: stor konval, liljekonval, majblomst.
Orkidefamilien: kødfarvet gøgeurt.