Fredninger
I princippet giver fredninger beskyttelse og angiver arealrestriktioner ud i al fremtid.

Omkring 5% af Danmarks areal er fredet. Fredninger har til formål at bevare et område i en bestemt tilstand eller at fastlægge en særlig drift, så området udvikler sig hen mod en ønskelig tilstand. Fredninger er den ultimative form for naturbeskyttelse, fordi en fredning fastlægge restriktioner for et områdes anvendelse ud i al fremtid.

Fredskov
De fleste private skove og alle offentlige skove er fredskov. Det vil sige, at ejerne er forpligtet til at anvende arealerne til skovbrugsformål og til at dyrke dem efter skovlovens krav om god og flersidig skovdrift. Det vigtigste krav er, at fredskovsarealerne skal være bevokset med skov, der holdes i god stand og på længere sigt forbedres. Træerne må ikke fældes, før de er hugstmodne, og de skal hugges, så de ikke ødelægger skovens variation og stabilitet.

Fredskovspligten på et areal kan ophæves, hvis det ikke længere er egnet til skovdrift. Det vil medføre et krav om plantning af skov på et andet og større areal. På den måde sikres det, at det samlede skovareal bevares og forøges. Staten giver tilskud til pleje af naturområder i fredskov, fordi der her findes gode levesteder for de vilde planter og dyr.

Natur- og Vildtreservater
Natur- og vildtreservater er fristeder, hvor bestande af fugle, pattedyr og planter sikres. I de seneste år er netværket af reservater blevet udvidet med omkring 50 nye områder, og der er i dag i Danmark over hundrede natur- og vildtreservater på cirka 300.000 ha. Mere end 90% af reservaternes areal er til havs eller vådområder.

Nationalparker
En dansk nationalpark omfatter nogle af Danmarks mest enestående og værdifulde naturområder og landskaber.

Nationalparker i Danmark skal tilsammen rumme alle de vigtigste danske naturtyper. Skove og vores åbne kulturlandskab med dyrkede marker, græsarealer og levende hegn vil også indgå sammen med landsbyer og mindre bysamfund. En nationalpark kan omfatte både land, fjorde og arealer på havet.

Der er foreløbigt etableret 4 nationalparker i Danmark: Nationalpark Thy, Vadehavet, Mols Bjerge og Skjoldungernes Land på Midtsjælland. En ny nationalpark - Kongernes Nordsjælland - er vedtaget i august 2016 og er nu (november 2016) under etablering. Den omfatter områder i Fredensborg, Gribskov, Helsingør, Halsnæs og Hillerød kommuner. I Fredensborg Kommune omfatter nationalparken Kelleris-fredningen, Krogerupskovene, Grønholt Hegn, Grønholt Vang, Danstrup Hegn og Esrum Sø (???).

§3 – områder
Naturbeskyttelseslovens §3 er en paragraf, der generelt beskytter alle moser, historiske overdrev, ferske enge, strandenge, strandsumpe og heder på mere end 2500 m2. Derudover alle søer og vandhuller over 100 m2, samt alle udpegede vandløb. Beskyttelsen betyder, at driften af områderne ikke må intensiveres i forhold til niveauet, da beskyttelsen trådte i kraft, og at områdernes tilstand ikke aktivt må ændres.

EU–Habitatdirektivet og Natura 2000 områder
Ordet habitat betyder levested og bruges om dyr og planters levesteder. Habitatdirektivet fra 1992 forpligter EU’s medlemslande til at bevare naturtyper og arter, som er af betydning inden for EU. Beskyttelsen består især i, at man udpeger beskyttelsesområder, de såkaldte habitatområder, hvor man skal sikre eller forbedre forholdene for en række naturtyper og arter. I Danmark er der udpeget 254 hav- og landområder efter habitatdirektivet, med et samlet areal på cirka 11.100 km2 (land og hav) (gælder dette stadigvæk ?). Desuden er en række arter, der er omtalt i direktivets Bilag 4, beskyttet, uanset hvor de forekommer.

Staten har på baggrund af habitatdirektivet udpeget en række Natura 2000 områder i Danmark, som indeholder store og værdifulde naturområder. Det er målet med udpegningen
af Natura 2000 områderne, at stoppe den nationale tilbagegang af naturtyper og de tilhørende plante- og dyrearter indenfor Natura 2000 områderne.

Fredensborg Kommune er berørt af et Natura 2000 område, Natura 2000 område nr. 133 for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, som omfatter en del af Esrum Sø og nogle mindre
naturarealer langs med Esrum Søs syd- og østside.

Staten har udarbejdet en Natura 2000 plan med et indsatsprogram med bindende retningslinjer som er indarbejdet i kommunens Natura 2000 handleplan (??)De statslige plejeplaner skal sikre pleje af de statsejede fredskovspligtige arealer som statsskovene.

EU–Fuglebeskyttelsesdirektivet
Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 har som formål at beskytte og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter i EU. I Danmark er der siden 1983 udpeget 113 områder efter direktivet, fortrinsvis på havet. Direktivet skal sikre fuglenes yngle- og levesteder og, at der bliver fastsat regler for hvilke fuglearter, der må jages og hvilke jagtmetoder, der må bruges. Alle fuglebeskyttelsesområder er også omfattet af habitatdirektivet.

Vandrammedirektivet
EU’s vandrammedirektiv fastlægger nye rammer for beskyttelsen af vandmiljøet. Vandrammedirektivet vil være omdrejningspunktet for EU’s vandpolitik i de kommende tiår.
Direktivet vil udgøre den overordnede ramme for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande so flodmundinger, laguner o.l., kystvande og grundvand, og en række gamle direktiver på vandområdet bliver ophævet efterhånden som reguleringen efter vandrammedirektivet træder i kraft. Derudover vil flere nye direktiver blive vedtaget som en direkte følge af bestemmelser i vandrammedirektivet, herunder grundvand og om regulering af miljøfarlige stoffer.