Langstrup og Lønholt moser opfylder den store lavning, der engang rummede den inderste del af den gamle Nivå Fjord. Lavbundsområdet er et af de største i Nordsjælland. Alene størrelsen er en kvalitet. Det vil være oplagt at genskabe moserne som et egentlig naturområde ved i forårsmånederne at hæve vandstanden på de laveste arealer. Af hensyn til fuglelivet bør der også gennemføres en passende pleje i form af høslæt eller kvæggræsning. Desuden er det nødvendigt, at der bliver mere ro i mosen, der i øjeblikket nærmest er et centrum for støjende aktiviteter i Nordsjælland. Roen vil også være til glæde for de mennesker, der færdes i mosen for naturens skyld. - De støjende og forstyrrende aktiviteter (modelflyveplads og to skydebaner) blev placeret i Langstrup Mose på et tidspunkt, hvor man ikke havde øje for områdets naturpotentiale, og hvor man plejede at flytte aktiviteter, som man ikke gerne ville have andre steder, ”ned i mosen”. Siden har såvel flyvningen med modelfly såvel som aktiviteten på de to skydebaner fået et helt uacceptabelt omfang.
Parti fra Langstrup Mose

I efteråret 2007 besluttede Udvalget for Plan og Ejendom mod forvaltningens og DN Fredensborgs indstilling at forlænge en tilladelse til flyvning med motoriserede modelfly i 5 år. Det er Nordsjællands Fjernstyringsklub (NFK), der står bag denne aktivitet. Baseret på udenlandske undersøgelser og lokale iagttagelser mente vi, at modelflyene med deres larm og især deres abrupte bevægelser skræmmer fuglene væk og især forhindrer fugle i at slå sig ned og yngle i området.

DN påklagede kommunens tilladelse til Naturklagenævnet, som foranledigede, at kommunen igangsatte en evaluering af aktiviteternes påvirkning af miljøet (læs: fuglelivet).

Rapporten forelå i 2009. Den konkluderede, at ”områdets fugleliv ikke vurderes at have ændret sig væsentligt i den periode, hvor modelflyveklubben har været aktiv i området. Det samlede forstyrrelsesbillede kompliceres af en lang række aktiviteter af meget forskellig karakter, og det er derfor vanskeligt at isolere flyveklubbens aktiviteter fra de øvrige påvirkninger; det er dog givet, at flyveklubben bidrager til det samlede forstyrrelsesbillede. Rapporten konkluderer, at en afvikling af flyveklubbens aktiviteter ikke i sig selv vil være tilstrækkelig til, at Langstrup Mose udvikler sig til en lokalitet af stor betydning for f.eks. ynglende vandfugle. Hvis der etableres et egentligt vådområde med åbent vandspejl i de lavest liggende dele af mosen, er det højst sandsynligt, at en række forstyrrelsesfølsomme fuglearter vil indfinde sig. Brugen af arealerne må således også vurderes i lyset af et mere langsigtet perspektiv.” – På denne baggrund og efter en samlet vurdering fandt Naturklagenævnet (J.nr.NMK-31-00099) ikke grund til at tilsidesætte Fredensborg Kommunes vurdering, at der kan meddeles en tidsbegrænset landzonetilladelse for en fireårig periode (fra 2012 til 2016).

Efterfølgende gav Fredensborg Kommune i 2012 NFK landzonetilladelse til at opføre et nyt klubhus på 45 m2. Også denne tilladelse indbragte DN for Natur- og Miljøklagenævnet, som ændrede kommunens tilladelse til et afslag (J.nr. NMK-31-01255).

Siden (i April 2016) har NFK af Fredensborg kommune fået lovliggørende landzonetilladelse til eksisterende (ulovligt opført) maskinskur og klubskur, og til fortsat flyvning med modelfly. Også disse tilladelser har DN indbragt for Natur- og Miljøklagenævnet, som imidlertid endnu ikke har taget stilling.