Habitatdirektivet fra 1992 forpligter EU’s medlemslande til at bevare naturtyper og arter, som er af betydning inden for EU. Beskyttelsen består især i, at man udpeger beskyttelsesområder, de såkaldte habitatområder, hvor man skal sikre eller forbedre forholdene for en række naturtyper og arter. I Danmark er der udpeget 254 hav- og landområder efter habitatdirektivet, med et samlet areal på cirka 11.100 km2 (land og hav) (gælder dette stadigvæk ?). Desuden er en række arter, der er omtalt i direktivets Bilag 4, beskyttet, uanset hvor de forekommer.

Staten har på baggrund af habitatdirektivet udpeget en række Natura 2000 områder i Danmark, som indeholder store og værdifulde naturområder. Det er målet med udpegningen af Natura 2000 områderne, at stoppe den nationale tilbagegang af naturtyper og de tilhørende plante- og dyrearter indenfor Natura 2000 områderne.

Fredensborg Kommune er berørt af Natura 2000 område nr. 133 for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, som i kommunen omfatter en del af Esrum Sø og nogle mindre naturarealer langs med Esrum Søs syd- og østside.

Staten har udarbejdet en Natura 2000 plan med et indsatsprogram med bindende retningslinjer som er indarbejdet i kommunens Natura 2000 handleplan (??)De statslige plejeplaner skal sikre pleje af de statsejede fredskovspligtige arealer som statsskovene.