Der er mange smukke landskaber i Fredensborg Kommune. Tænk blot på Øresundskysten, de grønne ådale, skovene og Esrum Sø. Vores kommune rummer store landskabelige, biologiske og rekreative værdier. Men De små vandløb, vandhullerne, moserne og skovene ligger i dag isoleret omgivet af dyrkede marker, og der er ikke sammenhæng mellem Øresundskysten og de store naturområder inde i landet: Gribskov, Esrum Sø og Store Dyrehave.

Grundvandet og de sårbare naturområder må ikke lider skade ved udledning af spildevand eller ved tilførsel af næringsstoffer fra landbruget. Staten fastlægger krav til vandløb, søer, kystvande og grundvand i Vandplan Øresund 2015-2021.

De fire bysamfund, Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal, er vokset betydeligt i de senere år. Ønsker vi, at vores kommune skal bevares som ”grøn”, kan denne urbanisering ikke fortsætte, men må erstattes af byfortætning.

Samtidig må der ydes en vedvarende og helhjertet indsats for at beskytte og pleje de eksisterende naturområder og for at genoprette nogle af de områder, hvor der var natur for to eller tre generationer siden. Et rigt og varieret udbud af levesteder er en forudsætning for et alsidigt plante og dyreliv. Planter og dyr skal bruge plads, og menneskets glæde ved at færdes i naturen forudsætter også god plads. 

Men både bevarelsen af de eksisterende naturværdier og realiseringen af de potentielle naturværdier forudsætter en aktiv og løbende indsats fra kommunens og borgernes side for at sikre:

• mangfoldighed af naturtyper
• større sammenhængende naturområder
• ingen yderligere opsplitning af naturarealer
• netværk af spredningsmuligheder for planter og dyr.