Vi nåede at slå, hvad vi skulle – nu mangler kun at rive det afslåede materiale sammen og slæbe det ud, når det er tørt.
Mod sydøst lod vi et mindre areal ligge uden at slå det . Formålet er at sikre, at i hvert fald nogle af planterne på engen sætter frø, og at der også skal være planter, der kan tjene til føde for larverne af forskellige insekter, og blomster, hvor de voksne insekter kan hente nektar. Det er planen, at vi slår dette areal næste år, men lader et andet stykke ligge uden at slå det.
Som sidste år var der mange blomstrende Lav Ranunkel. Som noget nyt var der også ganske mange Eng-nellikerod og Eng-karse. Antallet af blomstrende Kødfarvet Gøgeurt var steget til 40, altså en tidobling siden 2009, hvor der var 4. Og endelig fandt vi et enkelt eksemplar af en orkide med plettede blade, formentlig Maj-Gøgeurt, der er ny for Skovfogedengen.
Af dyr så vi nogle bjørnespinderlarver, en spidssnudet frø, og et par rålam, der havde ligget skjult i Bjerg-Rørhvene-bevoksningen længst mod nord.

Maj-gøgeurt (?) Bemærk de plettede blade
Kødfarvet Gøgeurt
Spidssnudet frø - en art, som er beskyttet ifølge habitatsdirektivets Bilag 4