DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING,FREDENSBORG AFDELING
Beretning for året 2018.

I Fredensborg Kommune er der ca. 1300 medlemmer af DN.
Det lokale arbejde struktureres af en bestyrelse på – indtil nu – 15 medlemmer. Hertil kommer 2 suppleanter og 8 resursepersoner, som deltager i mere afgrænsede opgaver end bestyrelsesmedlemmerne. Vi har i år besluttet at reducere bestyrelsen til 12 medlemmer. Når der var 15, skyldtes det, at mange af medlemmerne i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kommuners lokalkomiteer – som det hed dengang - gerne ville fortsætte i den nye Fredensborg kommune. Langt de fleste DN medlemmer i kommunen er altså mere eller mindre passive, men ikke desto mindre vigtige, idet de økonomisk bidrager til DN´s arbejde på nationalt og internationalt plan – mange deltager også i underskriftindsamlinger, f.eks. for rent drikkevand, eller kampagner, som Giftfri haver, som er et samarbejde mellem Praktisk Økologi og DN.

Bestyrelsen har holdt 8 møder hen over året – dertil kommer et enkelt landzonegruppemøde. Landzonegruppen var et forsøg på at begrænse mødeaktiviteten ved at lade et mindre antal bestyrelsesmedlemmer behandle landzonesagerne, men det viste sig, at så mange bestyrelsesmedlemmer gerne ville være med i landzonegruppen og at så mange landzonesager også var af mere generel karakter, at vi lige så godt kunne have holdt et almindeligt bestyrelsesmøde!

Bestyrelsens arbejde falder groft indenfor 4 områder: almindelig sagsbehandling; formidling; naturpleje; og deltagelse i råd og nævn.
Hele bestyrelsen deltager i sagsbehandlingen, og de fleste sager kommer udefra, f.eks. sager, hvor vi har høringsret – det kan være fredningssager, eller landzonesager – men det kan også være sager, hvor vi selv tager initiativet. Et eksempel herpå er hæftet Naturen i Fredensborg Kommune, som afløser Fremtidens Natur i Fredensborg (som vi lavede lige efter kommunesammenlægningen). Vi startede vel for to år siden. Mange har medvirket, men hovedæren tilfalder næstformand Jens Søndergaard, som har været redaktør og skrevet en stor del af teksten. Hæftet blev overrakt til borgmester Thomas Løkke Pedersen ved en lille højtidelig på rådhuset d. 25. September. Andre store og/eller vigtige sager, som vi har behandlet, er
Skydebanerne i Langstrup Mose – hvor vi har påklaget landzonetilladelsen til 4 skydepavilloner til planklagenævnet (behandlingstid: 1 år!)
Oprydningen efter Karlebo sogns jagtforening – stor ros til PMK-udvalget for at have valgt den dyre løsning 5,5 – 7 mio, for at komme helt til bunds i forureningen, og ikke nøjes med den billige løsning (2,8 – 3,5 mio kr).
Lergravene i Nivå, herunder den tørre lergrav med salamandrene; Kongernes Nordsjælland; Revision af Esrum Sø-fredningen; Græstedgård; Nivå havn og strandpark; Badebropolitik; og som det seneste planerne om muslingeopdræt i Nivåbugten

Formidlingsgruppen har stået for 10 arrangementer, heraf 7 ture, nogle af disse sammen med andre foreninger. Endvidere affaldsindsamlingen, og deltagelse i Fredensborg slotsmarked. Det er også medlemmer af formidlingsgruppen, der står for afdelingens hjemmeside, nyhedsbreve og turfolderen

Naturplejen har først og fremmest Fredensborg høslætlaug stået for, med et forsommer og et sensommerslæt på skovfogedengen, desuden har der været afholdt 2 lekurser. Vi annoncerer hver gang, som regel kommer der et par ”nye” deltagere, men det er sjældent, at de bliver faste medlemmer af høslætlauget, som pt har 12 faste medlemmer og måske 2 nye. Men det er også OK, hvis man bruger leen derhjemme i haven eller på ødegården i Sverige. Ligesom de tidligere år er der også foretaget naturpleje ved Højsager mølle, Nivå møllehøj og Auderødvej. – Undersøgelserne af vegetationen på udvalgte vejkanter, et samarbejde med kommunen, kunne derimod ikke gennemføres i år pga. tørken

Deltagelse i råd og nævn er også vigtigt, bestyrelsen er repræsenteret i
Grønt råd
Dialogforum for vandløb
Naturråd (kun i 2018) – med det formål at skabe et grønt danmarkskort med sammenhængende natur
Brugerråd Esrum sø
Kulturelt samråd
DN-Samrådet
De to årlige DN-repræsentantskabsmøder

En stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer og resursepersoner for deres store og særdeles kvalificerede indsats i årets løb!

Selv slutter jeg nu som bestyrelsesformand efter 40 år som bestyrelsesmedlem , næstformand og formand først i Fredensborg-Humlebæk lokalkomite, derefter i Fredensborg afdeling – men jeg fortsætter som resurseperson.

22.11.-2018
Peter Milan Petersen