Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg Afdeling

Bestyrelsens beretning for året 2017


Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 15 medlemmer, som vælges for 3-årig periode, hertil kommer 3 suppleanter og en halv snes ressourcepersoner, som er aktive inden for afgrænsede områder.

Palle Marcher, som gennem mange år har gjort en stor indsats, først i Karlebo lokalkomite og siden i Fredensborg ´s afdelingsbestyrelse, samt i DN´s Agenda 21-netværk, døde i sidste uge efter længere tids sygdom. Vi mindes Palle for de mange års engageret indsats på et højt niveau.

 Møder og andre aktiviteter

Vi har afholdt 6 møder for hele bestyrelsen. Derudover har landzonegruppen holdt 2 møder, og formidlingsgruppen 3 møder, mens vand- og ressource-gruppen og byzonegruppen først og fremmest har leveret input til bestyrelsesmøderne.


I det følgende gives en oversigt over de emner, som vi især har beskæftiget os med i det forløbne år.  Bestyrelsen som helhed har mange faglige kompetencer, men DN Fredensborg har derudover i forbindelse med den løbende sagsbehandling og projekter arbejdet tæt sammen med DN Masnedøgade

Endelig er der sager, hvor andre foreninger og fora har en større politisk indflydelse end DN har, selv om vi faktisk her i kommunen er 1.265 medlemmer af DN.


Langstrup Mose

Langstrup Mose har været et fast punkt på bestyrelsesmøderne.

Som bekendt er det vores holdning, at man aldrig skulle have placeret 2 skydebaner og en modelflyvebane i et værdifuldt naturområde som Langstrup Mose, men det er jo sket en tid, hvor man bare placerede alt det, man ikke ville have andre steder, ”nede i mosen”. Vi har støttet op om Langstrup Mosens venner og selv først og fremmest med afsæt i Planlovens landzonebestemmelser arbejdet på at forhindre yderligere byggeri i mosen og få fjernet de skure, som Nordsjællands fjernstyringsklub for længe siden skulle have fjernet. Som bekendt er Karlebo Sogns jagtforening nedlagt, og det er planen, at der i forbindelse med oprydningen på skydebanen skal etableres 3 mindre søer i mosen. Mht. modelflyvebanen har Planklagenævnet som følge af en indsigelse fra os returneret den landzonetilladelse, som kommunen havde givet til bibeholdelse af de ulovligt opførte skure, til fornyet behandling i kommunen. Asminderød-Grønholts jagtforening har p.t. en ansøgning om miljøgodkendelse inde hos kommunen. I den forbindelse har vi gjort indsigelse mod opførelse af 4 – 5 skydehuse, og i øvrigt tilsluttet os Langstrup Mosens venners indsigelse.


Lergravssøerne

 Lergravssøerne ved Nivå er et oplagt eksempel på konflikten mellem beskyttelses- og benyttelsesinteresser. Hidtil har området omkring den såkaldte put-and-take-sø ligget hen med begrænset påvirkning fra menneskets side, vegetationen har udviklet sig af sig selv, og ligeledes et rigt fugleliv. Foreløbig er der – på foranledning af de omboende – kun etableret en såkaldt aktivitetskile, men selv om denne del af projektet er reduceret temmelig meget i forhold til den oprindelige plan, har forstyrrelserne ifølge ornitologerne allerede haft en negativ påvirkning på fuglelivet. Det er meningen, at der til foråret skal laves en plan for hele lergravsområdet, og vi vil, så meget som muligt, forsøge at bevare det som et egentligt naturområde.


Esrum Sø fredningerne

En modernisering af Esrum Sø-fredningerne har længe været forberedt, men er blevet udsat af hensyn til planerne om nationalparken Kongernes Nordsjælland. Et væsentligt element i fredningen er en sti på østsiden af Esrum sø, fra Stenholts mølle i syd til Esrum Å i nord, en regional sti, som er med i fingerplanen for hovedstadsområdet. Stiforløbet er planlagt, så der både tages hensyn til beboerne og fuglelivet. Fredensborg Afdeling har været med i planlægningen, men det er DN centralt, der rejser fredningssagen en gang til foråret, med Hillerød kommune som medrejser, mens Grib Skov, Helsingør og Fredensborg Kommune ikke har villet være medrejsere. Hvorfor Fredensborg Kommune ikke vil være med, er ubegribeligt – om det er udgifterne i forbindelse med fredningen og anlægget af stien, eller hvad det ellers kan være, vi ved det ikke. Vi mener, at en sti vil være til glæde både for beboerne i Fredensborg Kommune og for turisterne i Fredensborg.


Kommuneplan 2017

 Som ved tidligere kommuneplanforslag har vi indsendt en række forslag og bemærkninger til Kommuneplan 2017. Bortset fra en præcisering af retningslinjerne for landzonetilladelse til ridehaller til privat brug blev vores forslag ikke taget med i Kommuneplan 2017, eller også var vore forslag relevante, men nødvendiggjorde ikke en ændring af kommuneplanforslaget.  - Apropos ridehaller må det erkendes, at Fredensborg er en ”hestekommune” og at der er et legitimt behov for ridehaller ude i det åbne land i forbindelse med stutterier, rideskoler og andre erhvervsaktiviteter. På den anden side er der også mange små ejendomme, der ejes af privatpersoner, som har et par heste, og som godt kunne tænke sig selv at have en ridehal, og som også har økonomi til at opføre en ridehal. Det er vigtigt at forhindre, at hele landskabet plastres til med ridehaller, ikke mindst fordi landskabet for mange mennesker er synonymt med naturen.


Øresundskysten.

Kysten ud for Fredensborg Kommune er meget varieret, spændende fra mindre strækninger med sandstrand over strandenge til stejle skrænter – men i forhold til kommunens indbyggertal kort, 18 cm kyst pr indbygger bliver det til, hvis man regner på det. Strandengene tager Fugleværnsfonden sig af på forbilledlig vis, og vi støtter deres bestræbelser på at få etableret et vildtreservat i en del af Nivåbugten. Der er en tendens til, at flere og flere grundejere med grunde ud til kysten ønsker at opføre badebroer. Dette er særlig problematisk ud for Lave skov, hvor der er en udsigtsfredning, som desværre ikke tager højde for badebroer. Vi har ved mange lejligheder opfordret kommunen til at lave en badebropolitik, men hidtil uden held.


Ture og andre arrangementer

Der har i 2017 været afholdt 9 ture for medlemmerne, nogle af disse i samarbejde med andre DN-afdelinger eller andre foreninger, og vi har deltaget i kulturfestivalen i Kokkedal med dyr i vandhuller og i Slotsmarkedet i Fredensborg med bl.a.  med Giftfri Haver og bier, og endelig i den landsdækkende affaldsindsamling i foråret, hvor vi samlede hele 1.485,5 kg affald, 318 dåser med pant og 267 dåser uden pant, først og fremmest i området omkring lergravssøerne.


Naturpleje og naturvenlig drift af vejkanter.

Høslæt på skovfogedengen, ved Høslætlauget, som både tæller medlemmer af bestyrelsen, ressourcepersoner og andre aktive, er fortsat på 9. år, og jeg vil da godt opfordre til, at også andre lægger vejen forbi skovfogedengen, især om foråret, for at nyde den artsrige plantevækst, som er resultatet af Høslætlaugets arbejde, og måske prøve at slå med le. Det bliver hvert år annonceret i Uge-Nyt, og det forpligter ikke – men det kunne jo være, at man blev bidt af det! -  Ligeledes foregår der naturpleje ved Højsager mølle, Nivå Møllehøj og Avderødvej, og flere andre steder. Som noget nyt og glædeligt har kommunen, på opfordring af Grønt Råd, bevilget et beløb på 50.000 kr. til forsøg med mere naturvenlig drift af vejkanter. Vi har været ude og registrere vegetationen 3 forskellige steder og sammen med administrationen og NSPV planlagt den fremtidige drift.


Deltagelse i forskellige fora:

Grønt råd, dialogforum for vandløb, Nationalpark Kongernes Nordsjælland følgegruppe under Samrådet, brugerrådet for Esrum Sø, dialogmøder med naturstyrelsen Nordsjælland; samrådet for DN Nordsjælland og DN´s Skovnetværk. Desuden har vi været repræsenteret på Wilhjelmkonferencen, ved høring og feltbesøg i Grønholt Vang vedr. Nationalpark Kongernes Nordsjælland, samt en del borgermøder o.a. vedr. klima og miljø.


Klage og høringssager

Vi bliver hørt af kommunen i forbindelse med landzonesager og er høringsberettigede i fredningssager, og får tilsendt afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven – f.eks. sager om § 3- beskyttede søer og vandhuller, som kommunen i øvrigt behandler forbilledligt. Alle disse sager ser vi naturligvis på, og kommenterer, hvis der er behov for det. DN Fredensborg har sammen med kommune og andre interessenter deltaget i en række besigtigelser vedr. lokale sager, f.eks. den kommende rundkørsel hvor Fredensborgvej krydser Kongevejen i Humlebæk


Arv, DN Fredensborg Hæfte mm.

I Maj fik vi den glædelige – og helt usædvanlige – meddelelse, at afdelingen fra afdøde Mona Bæhring havde arvet 60.000 kr. – med den klausul, at beløbet i videst muligt omfang skal benyttes til formål i Nivå og omegn. Foreløbig har vi bidraget til kommunens retablering af den trampesti og allé, der fører fra broen, der fører Gl. Strandvej over Nive Å, til Møllevej. 20.000 kr. er gået til udarbejdelsen af et hæfte, der også kommer på digital form: Naturen i Fredensborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Det er vores næstformand Jens Søndergaard, der er redaktør og hovedforfatter, men mange andre bestyrelsesmedlemmer har også været ind over på den ene eller anden måde, sammen med DN Masnedøgade, som har ydet fin opbakning. Dette projekt er i øvrigt også støttet med 22.500 kr. af Velux-fondens pulje ”grønt guld”. Hæftet udgives tidligt i 2018. Hæftet giver et overblik over naturtilstanden i Fredensborg Kommune, og hvad der lokalt kan gøres for at sikre fremtidens natur. Hæftet er til inspiration for borgere, undervisere, politikere, forvaltning og øvrige lokale samarbejdspartnere i Fredensborg Kommune. Det er en opfølgning på DN Fredensborgs publikation fra 2006: Fremtidens Natur i Fredensborg Kommune.


Men der er stadig 35.000 kr. af arven tilbage. Måske noget kan bruges i forbindelse med planerne for lergravsområdet, f.eks. plantning af nogle store egetræer, eller fornyelsen af Nivå-centeret, f.eks. opsætning af redekasser til svalerne…. Som vi også har skrevet i et af vore nyhedsbreve, vi vil meget gerne have forslag fra vores medlemmer.


Hjemmeside, Facebook og nyhedsbreve

DN Fredensborg har som alle DN afdelinger fået ny hjemmeside i 2016 og denne og Facebook siden er blevet yderligere konsolideret i 2017. Endvidere er der blevet udsendt 13 nyhedsbreve.

Vælgermøde

DN arrangerede igen op til dette kommunevalg et velbesøgt vælgermøde på Humlebæk Bibliotek, hvor vigtige lokale naturpolitiske emner blev diskuteret med repræsentanter for de politiske partier


Vi takker alle for et godt samarbejde omkring de mange sager og projektet, og håber, at vi også i 2018 kan få indflydelse på den lokale naturforvaltning i Fredensborg Kommune.


19.11.-17
Peter Milan Petersen
Jens Søndergaard