Beretning for 2016 for DN, Fredensborg Afdeling

Bestyrelsen for Fredensborg Afdeling har 15 medlemmer, og p.t 2 suppleanter. Derudover har afdelingen 8 såkaldte resursepersoner, som hjælper med ved diverse arrangementer, på markeder og som turledere. Alle gør hver på deres måde og niveau en indsats, og det er vi glade for, men vi er selvfølgelig også glade for alle de øvrige medlemmer, som bakker DN op og som med deres kontingent er med til støtte DNs arbejde på nationalt plan. Det drejer sig i Fredensborg Kommune om 1.292 medlemmer, på landsbasis ca. 129.000 medlemmer. – I forhold til kommunen er vi repræsenteret i Grønt Råd og i Dialogforum for vandløb, og vi deltager også i Samrådet, som består af repræsentanter for alle DN-afdelinger i Nordsjælland.

I bestyrelsen i Fredensborg afdeling arbejder vi i fire grupper: en landzonegruppe, en byzonegruppe, en vand- og resursegruppe og en formidlingsgruppe. Grupperne arbejder relativt selvstændigt, men derudover har vi i årets løb holdt 5 møder for hele bestyrelsen.

Landzonegruppen arbejder med en bred vifte af forskellige sager. Mange af disse er små og drejer sig f.eks. om oprensning af søer og vandhuller og giver ikke anledning til kommentarer fra vores side – kommunens behandling af den slags sager er forbilledlig. En betydelig større sag er revisionen af regulativerne for de offentlige vandløb. - Afdelingen ser også på alle landzonesager, f.eks anlæg af ridehaller og ridebaner. Der er endvidere en række sager som vedrører de fire fredninger i kommunen, dels ansøgninger om dispensationer fra fredningerne – som Fredningsnævnet skal tage sig af, og som vi har mulighed for at kommentere – og dels overtrædelser af fredningsbestemmelserne. Løsningen af parkeringsproblemerne ved Louisiana er stadig ikke fundet. Anlæg af en parkeringsplads vil enten berøre Krogerupfredningen eller fredskov. Fra DNs side peger vi fortsat på en udvidelse af P-pladsen nord for Gamle Humlebæk Kro og evt. inddragelse af resten af skovtrekanten.
Der har været en del sager langs Gl. Strandvej mellem Sletten og Nivå havn: kystsikring, ansøgninger om anlæg af badebroer, aflæsning af jord op ad et skovgærde – og så lykkedes det os at få afværget, at kommunen solgte en lille strandgrund længst mod nord til private.
Virkelig tunge sager er placeringen af Nordsjællands Fjernstyringsklub og de to flugtskydebaner i Langstrup Mose. Vores holdning har hele tiden været, at i vore dage hører den slags aktiviteter ikke hjemme i det største lavbundsområde i det nordøstlige Sjælland. Fjernstyringsklubben har en tidsbegrænset landzonetilladelse til flyvning. De søgte – og fik af kommunen tilladelse til – opførelse af et nyt klubhus, men vi ankede tilladelsen til NMKN (Natur- og Miljøklagenævnet), som omgjorde tilladelsen. Fjernstyringsklubben har søgt og fra kommunen fået tilladelse til bibeholdelse af to ulovligt etablerede skure, men også denne tilladelse har vi indbragt for NMKN.
Med hensyn til Karlebo sogns jagtforenings skydebane ankede vi kommunens landzonetilladelse til NMKN, med den begrundelse at forholdene (øget aktivitet, skydning ud over et §3 område) havde ændret sig radikalt siden den oprindelige landzonetilladelse blev givet. Vi fik ikke medhold heri af NMKN.
For begge skydebaners vedkommende overstiger støjen for de omkringboende langt det niveau, som er givet i miljøgodkendelsen, både når man ser på de beregnede værdier og de faktisk målte værdier. Byrådet besluttede at se bort herfra og at undlade at kræve skydningen standset øjeblikkeligt, hvilket de burde have gjort. For at støtte beboerne i området ankede vi – med hovedforeningen i ryggen – denne beslutning til NMKN, men fik efter syv lange og syv brede at vide, at det ikke var en sag for NMKN, men for statsforvaltningen.
Vi håber, at sagen vil ende med, at byrådet beslutter at der et andet sted skal opføres en ny og moderne skydebane, fælles for de to jagtforeninger.

Afgrænsningen af Natura 2000 området Grib Skov, Esrum Sø m.v. skal som de øvrige natura 2000-områder revideres. Vi har fra afdelingens side foreslået, at nogle ellesumpe ved bredden af Esrum Sø øst og syd for søen inkluderes, bl.a. ellesumpen ved Skipperhuset, idet netop ellesumpe er en del af udpegningsgrundlaget for dette Natura2000-område.

Som noget absolut positivt bør det politiske forlig om etablering af Nationalpark Kongernes Nordsjælland nævnes. Der er nu frem til 1. februar mulighed for yderligere lodsejere til at tilmelde sig, derefter starter en længere proces, således at nationalparken skulle være klar til indvielse i 2020. DN centralt har nedsat en arbejdsgruppe, hvor vi er repræsenteret.

Endelig vil jeg nævne den naturpleje, som afdelingen står for, dels på et antal mindre lokaliteter rundt om i kommunen (Højsager Mølle, Nivå Møllehøj og nogle vejkanter) og dels Fredensborg høslætlaugs indsats på Skovfogedengen i Gl. Grønholt Vang. Det bør her nævnes, at vi i år har modtaget et tilskud på 6.000 kr.fra Friluftsrådet til høslætlaugets aktiviteter, inclusive et lekursus.

Byzonegruppen kan konstatere, at kommunen i det forløbne år har fremlagt adskillige nye lokalplaner for boligområder, som ikke helt har levet op til målsætningerne i den gældende Kommuneplan 2013 om bæredygtighed og udnyttelse af vedvarende energi.
Selv når Fredensborg Kommune er sælger af grunde – og dermed i detaljen kan fastlægge rammerne for bæredygtighed, udnyttelse af vedvarende energi og håndtering af overfladevand – tæller økonomien (grundprisen) åbenbart mere end overholdelse af de i Byrådet vedtagne og i Kommuneplanen fastlagte rammer. Heller ikke når der udarbejdes nye lokalplaner i samarbejde med private grundejere synes kommunen at forhandle disse områder effektivt nok. Der er indledt forhandlinger om modernisering af stationscentrene i Nivå og Humlebæk. I begge centre må det vurderes, om der kan indarbejdes moderne målsætninger i overensstemmelse med den nye Planstrategi – og dermed Kommuneplan 2017.
I relation til Humlebæk syd har afdelingen i forbindelse med planlægningen af det nye plejecenter foreslået en placering mod vest, ved de nye idrætshaller, men vores forslag blev som bekendt ikke fulgt.
Staten har op til det kommende regions- og kommunevalg foretaget en revision af Landsplandirektiv om Fingerplan for Hovedstadsområdet. Der er fortsat ønske fra Fredensborg Kommune om, at byzonearealerne udvides, men dette har Erhvervsstyrelsen foreløbig afslået. Det er nu meningen, at der skal gennemføres et udredningsarbejde, som skal afklare, om der er behov for grundlæggende ændringer af de gældende principper og bestemmelser for hovedstadsområdets planlægning. I bekræftende fald er det målet at gennemføre ændringerne med virkning fra 2018.
Den største opgave for afdelingen inden for planområdet i det kommende år bliver at kommentere Forslag til Kommuneplan 2017, herunder at Afdelingen søger at få mest mulig indflydelse på sine fokusområder ved i god tid at indsende sine forslag.

Resursegruppen har set på en lang række tilladelser fra kommunen til mindre spildevandsanlæg i det åbne land og til jordvarmeanlæg, og ikke fundet noget at bemærke. Vi har deltaget i et par møder i Grundvandsrådet, herunder møder med lodsejere i områder, hvor det beskyttende lerlag over grundvandsmagasinerne er tynde og der derfor er en øget risiko for grundvandsforurening. Grundvandsrådet er også involveret i diskussionen af den nye vandforsyningsplan, som byrådet forventes at drøfte i december 2016. Vi har diskuteret planerne om udbygning af fjernvarmenettet. Ikke mindst i forbindelse med nybyggeri mener vi, at varmepumpebaserede anlæg er i langt bedre overensstemmelse med den fremtidige energiforsyning i Danmark, specielt den øgede elektrificering.

Formidlingen af det lokale afdelingsarbejde sker gennem vores hjemmeside. Her kan man bl.a. finde de bemærkninger, afdelingen er kommet med i forbindelse med høring af forslag til lokalplaner og andre planer. Desuden kan man finde oplysninger om de mange arrangementer, som lokalafdelingen afholder, herunder fotoreportager fra arrangementer, der allerede er løbet af stabelen. Vi har netop fået moderniseret vores hjemmeside, som Bjørn Sandberg bagefter vil præsentere, og vi håber, at den vil blive vel modtaget af medlemmerne

Vi har derudover i flere år udsendt elektroniske nyhedsbreve til de medlemmer, som har tilmeldt sig ordningen, hvilket bl.a. kan ske via hjemmesiden. I 2015 kom vi desuden på Facebook. Her kan man også følge os og selv komme med indlæg – en mulighed, som desværre indtil videre ikke er blevet udnyttet. Adressen er www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningFredensborg. Er man allerede på Facebook, kan man finde os ved at skrive dn fredensborg i søgefeltet.

Formidling af kendskabet til naturen og af afdelingens holdninger og arbejde sker i høj grad gennem de ture, som vi arrangerer for vores medlemmer og for alle andre interesserede – undertiden i samarbejde med andre DN-afdelinger eller andre foreninger. Desuden fortæller vi om vores mærkesager og uddeler foldere og andet skriftligt materiale i forbindelse med andre arrangementer rundt omkring i kommunen.

2016 bød på mange af de traditionelle ture med fokus på fugle, svampe, naturpleje og geologi. Vi var repræsenteret ved i Byfesten i Kokkedal, hvor dyrelivet i søen ved Egedal – formidlet af studerende og en biolog fra Københavns Universitet – igen i år vakte stor interesse. Vi har været med på en havemesse i Fredensborg og ved Slotsmarkedet i Fredensborg, hvor et demonstrations-bistade var meget populært. På havemessen og Slotsmarkedet gjorde vi reklame for to af foreningens mærkesager, Naturtjek og Giftfri Have. Sidstnævnte har vi også reklameret for uden for Brugsen i Fredensborg og Rema 1000 i Kokkedal. Sammenlagt har vi i årets løb skaffet omkring 175 nye haver til projektet.
Affaldsdagen blev delvis gennemført i samarbejde med Nivå Nu: Omkring 70 personer samlede mere end 500 kg affald i området omkring den såkaldte put-and-take sø i Nivå. En cykeltur langs Usserød Å fra syd til nord arrangeret af kommunen og en række grønne foreninger trak desværre ikke så mange deltagere som ønskeligt, knap 50 nåede frem til DNs poster ved Græstedgård og Nivå Møllehøj. Årsagen var nok mangelfuld annoncering, og der er planer om at gentage arrangementet til foråret
Et helt særligt arrangement fandt sted den sidste dag i januar, hvor vi – som mange andre af foreningens lokalafdelinger ¬– havde indbudt til bål i protest mod folketingets planer om at lempe forbuddet mod byggeri langs kysterne – et alvorligt angreb på de frie danske kyster. Det blev en stor succes, også hos os, hvor mere end 200 mennesker var mødt op.
Ture og andre arrangementer, som vi har været arrangører eller medarrangører af, har sammenlagt haft mellem 400 og 500 deltagere, og vi har været i kontakt med endnu flere i forbindelse med de øvrige, større arrangementer.

Som det fremgår, arbejder vi i Fredensborg Afdeling med rigtig mange sager – nogle kommer til os udefra, andre tager vi selv initiativet til. Hvis der er nogen, som har forslag til aktiviteter – og meget gerne aktiviteter, som aktiverer nogle af vore yngre medlemmer – hører vi gerne herom.

På vegne af afdelingsbestyrelsen
Peter Milan Petersen