Der er mange smukke landskaber i Fredensborg Kommune. Tænk blot på Øresundskysten, de grønne ådale, skovene og Esrum Sø. Vores kommune rummer store landskabelige, biologiske og rekreative værdier men har potentiale for endnu mere værdifuld natur til gavn og glæde for kommunens indbyggere og besøgende til kommunen.
Der er behov for en mere sammenhængende natur særligt af hensyn til biodiversitet, dyreliv og muligheder for naturoplevelser. Der skal skabes sammenhæng mellem de små vandløb, vandhullerne, moserne og skovene, der i dag ligger isoleret omgivet af dyrkede marker. På den måde vil der også blive skabt sammenhæng mellem Øresundskysten og de store naturområder inde i landet: Gribskov, Esrum Sø og Store Dyrehave. Det vil medføre et rigere plante- og dyreliv og give os mulighed for at opleve en mere storslået natur.

Det skal også sikres, at grundvandet og de sårbare naturområder ikke lider skade ved udledning af spildevand eller ved tilførsel af næringsstoffer fra landbruget.
De fire bysamfund, Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal, er vokset betydeligt i de senere år. Ønsker vi, at vores kommune skal bevares som ”grøn”, kan denne urbanisering ikke fortsætte, men må erstattes af byfortætning.

Samtidig må der ydes en vedvarende og helhjertet indsats for at beskytte og pleje de eksisterende naturområder og for at genoprette nogle af de områder, hvor der var natur for to eller tre generationer siden.
Et rigt og varieret udbud af levesteder er en forudsætning for et alsidigt plante og dyreliv. Planter og dyr skal bruge plads for at kunne overleve, og menneskets glæde ved at færdes i naturen forudsætter også god plads.
Men både bevarelsen af de eksisterende naturværdier og realiseringen af de potentielle naturværdier forudsætter en aktiv og løbende indsats fra kommunens og borgernes side for at sikre:

• mangfoldighed af naturtyper
• større sammenhængende naturområder
• ingen yderligere opsplitning af naturarealer
• netværk af spredningsmuligheder for planter og dyr.

DN Fredensborgs vigtigste sammenfattende anbefalinger for fremtidens natur i Fredensborg Kommune:

•Der bør gøres en særlig indsats for at skabe større sammenhæng mellem naturområderne

•Byspredningen skal ophøre og erstattes af byfortætning

•Planlovens bestemmelser om bebyggelse mv. i det åbne land administreres restriktivt

• I de grønne kiler opfordres lodsejerne til at medvirke til, at der etableres dyrkningsfri zoner, dvs. områder uden jordbehandling, gødskning og anvendelse af bekæmpelsesmidler, så der skabes spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Det skal også gælde på de kommunalt ejede marker/arealer, som bortforpagtes til private.

• Langstrup og Lønholt moser retableres som et værdifulde naturområder

• Skyderi og modelflyvning i Langstrup Mose skal ophøre også af hensyn til naboerne.

• Der udarbejdes plejeplaner og foretages pleje af moser, enge, overdrev, bynær natur, vejkanter og kommunalt ejede skove gerne i samarbejde med foreninger og borgere

• Rørlagte vandløb frilægges, og de fysiske forhold i vandløbene forbedres

• Private initiativer som græsningslaug og høslætlaug støttes økonomisk af kommunen.

• Stisystemerne udbygges med henblik på at gøre det muligt at færdes gennem det åbne land til fods, på cykel og til hest.