I bysamfundene – Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal – er der mange steder langt ud til den ”rigtige” natur. Derfor skal der være plads for børnene til at lege, og det skal være muligt at gå en aftentur eller lufte hunden – og opleve naturen – tæt ved, hvor man bor. For skolerne skal der være kort afstand og let adgang til naturlokaliteter, der kan indgå i undervisningen. Endelig er der behov for grønne kiler gennem større bymæssige bebyggelser til at forbinde de egentlige naturområder uden for bygrænsen med hinanden.

Humlebæk Syd er byzone men et fint åndehul for mange borgere i området. Humlebæk Syd kan omdannes til græsland/rekreative område med langt højere biodiversitet end bortforpagtet landbrugsjord.

Netop på grund af byspredningen er mange beskyttede naturtyper, f.eks. småsøer, moser og levende hegn, kommet til at ligge i bymæssig bebyggelse.

Drift og pleje af den bynære natur afhænger af naturtyper. Det bør undgås, at de arealer, der er udlagt til bynær natur, får karakter af park.

Kan inddragelse af nye arealer til bebyggelse ikke undgås, er det vigtigt, at der tages så mange hensyn til naturen som muligt, når et byggeri eller andre ændringer bliver aktuelle i et lokalområde.

Bebyggelser skal danne grundlag for en flot og naturlig overgang mellem land og by, samt grønne kiler i området med stiforløb, som skal sikre passage og udsyn for beboerne i de omkringliggende bebyggelser.

Naturen har også sin gang i byerne, og her varsler bl.a. bysvalen forårets komme. I 1845 skrev digteren Carl Bagger i sangen ”Når kommer våren vel ?”: ”Når den sortblå svale kommer og bebuder nære sommer, når den kvidrende ta’r myggen, der vil tumle sig i skyggen, da kommer våren !”

DN foreslår, at:

• Lokalplaner, f.eks. ved bebyggelsens og friarealernes placering, tager vidtgående hensyn til plante- og dyrelivet

• Anvendelse af kunstgødning og bekæmpelsesmidler fortsat undgås.

• Bortset fra egentlige parkanlæg plantes udelukkende hjemmehørende arter af træer og buske og at eventuelle haveplanter fjernes.

• Gamle træer bevares, og dødt ved bliver liggende i skov på bynære arealer.

• Der både er arealer, hvor græsset slås tidligt først i juni eller afgræsses, og arealer, hvor vegetationen ikke slås men hvor træ- og buskopvækst fjernes.

• Humlebæk Syd ikke bebygges yderligere udover den nyligt etablerede idrætshal og det planlagte plejecenter.