Skovstier
I statsskovene gælder princippet om flersidet anvendelse for at imødekomme offentlighedens interesser for at være i skovene på forskellig vis. Fredensborg Kommune har udgivet folder om mountainbikerute i Lave Skov, og der findes et udendørs motionscenter i Knurrenborg Vang, ridestier i skovene og hundeskove.

I skovene i Fredensborg Kommune er der et tæt net af veje og stier, som pænt vedligeholdes af Naturstyrelsen Nordsjælland. Derudover er det i statsskovene tilladt at færdes overalt undtagen i nyplantninger. Men der mangler stier mellem skovområderne, og det er Fredensborg Kommunes ansvar.

Stier og markveje i det åbne land
I det åbne land må man kun færdes på markveje, stier og på uopdyrkede arealer. På landsplan er den samlede længde af markvejene halveret i løbet af de seneste 100 år, og den samme udvikling gør sig gældende Fredensborg Kommune. Hermed er muligheden for at færdes i det åbne land forringet, og ligeledes muligheden for at komme fra én skov til en anden ad markveje og stier.

Ifølge Naturbeskyttelsesloven må private markveje og stier ikke uden videre nedlægges, hvis de fører frem til for eksempel skove, udyrkede arealer eller udsigtspunkter. Fredensborg Kommune skal høres og kan beslutte, at en markvej eller en sti skal bevares.

Der er flere gennemgående stier i Fredensborg Kommune. Således Langstrup-stien fra Nivå via Langstrup Mose til Fredensborg, Usserød Å-stien fra Nivå til Hørsholm samt cykelstien mellem Humlebæk og Fredensborg. En sti rundt om Esrum Sø er stadigvæk under forberedelse.. Tilbage står to andre regionale stiprojekter fra ”Nivå delområdeplan”, nemlig en sti fra Nivå til Hillerød og en sti fra Kokkedal til Allerød. Der er endvidere et fint stisystem mellem Humlebæk og Nivå og mellem Nivå og Kokkedal. På stien lige vest for banelegemet ml. Nivå og Kokkedal er der placeret gode såkaldte ”siddesten”, som er store natursten, der er behagelige at sidde på.

Der er store forskelle på tætheden af stier i det åbne land i kommunen. Kirkelteområdet, Kelleris- og Nivå Ådal-fredningerne er velforsynede med stier. Der er derimod få stier i Esrum Sø fredningerne nord og nordøst for Fredensborg By og i det åbne land i den centrale del af kommunen. Mange af stierne hænger ikke sammen, og der mangler især stier, der forbinder skovene.

Adgang til Øresundskysten
Naturbeskyttelsesloven kræver, at det skal være muligt at færdes langs Øresundskysten (bortset fra de strækninger, der inden 1916 var udlagt som have). Ulovlige hindringer i form af bygværker og badebroer, der hindrer den frie passage, skal fjernes. Kysten ud for Lave Skov er beskyttet af en udsigtsfredning fra 1932, der blandt andet bestemmer, at hække og anden beplantning kan forlanges nedskåret til 1,25 m for ikke at blokere for udsynet over Øresund. Strandbeskyttelseslinien

DN foreslår, at:

 • Fredensborg Kommune tager initiativ til udarbejdelsen af en plan for et sammenhængende stinet i landområdet med registrering og re-etablering af gamle, nedlagte/ødelagte stier
 • Fredensborg Kommune udarbejder et nyt stikkort, som tydeligt viser alle stier og markveje
 • stier ikke anlægges, hvor færdsel vil medføre forstyrrelser for fugle og det øvrige dyreliv
 • stier ikke anlægges direkte op til vandløb over længere strækninger eller gennem vådområder
 • nødvendige skilte skal udføres i naturmaterialer og fremtræde så diskret som muligt
 • de offentlige stier i det åbne land istandsættes og vedligeholdes af Fredensborg Kommune med angivelse af hvor stien fører hen og afstande.
 • Fredensborg Kommune skal sikre beboere i Karlebo adgang til Grønholt Hegn mindst et sted, så de ikke er nødt til at benytte den stærkt trafikeret Karlebove for at komme ind i skoven.
 • Fredensborg Kommune skal etablere stier mellem de større skovområder i kommunen og koordinere med stisystemerne i skovene, som Naturstyrelsen Nordsjælland står for. Særligt mangler der sti ml. Grønholt Vang og Knurrenborg Vang. Desuden mangler der forbindelser mellem Store Dyrehave i Hillerød Kommune og Grønholt Hegn samt mellem Stenholt Vang i Hillerød Kommune og Grønholt Vang.
 • Fredensborg Kommune etablerer stiforbindelse på tværs af kommunen fra Lønholt via Oldvejen og over Langstrup Å frem til Langstrup-stien.
 • Fredensborg Kommune anlægger sti langs østsiden af Esrum Sø fra Kovangen frem til grænsen til Helsingør Kommune ved Kobæk Vig.
 • Fredensborg Kommune tager initiativet til i samarbejde med nabokommunerne at anlægge sammenhængende stier fra Kokkedal til Allerød og fra Nivå til Hillerød – de fleste delstrækninger ligger der allerede i form af markveje og skovstier.
 • eventuelle ansøgninger om nedlæggelse af markveje og stier offentliggøres, før der træffes beslutning herom. Enkeltpersoner, DN og andre interesseorganisationer får herved mulighed for at gøre indsigelse.