Almindeligt ses grågås, musvåge, tårnfalk, ringdue, samt spurvefugle som kragefugle, drosler og finker.
Man kan se og høre overvintrende fugle som mejser, rødhals, solsort, sjagger, gulspurv og gærdesmutte. Om foråret opholder mange trækfugle sig her på vej mod ynglepladserne højt mod nord. Her i landet begynder fuglenes yngletid i marts-april, og fuglesangen afslører artsrigdommen.
De første ynglefugle med kort trækdistance, som vibe, sanglærke, sangdrossel, gransanger og munk, ankommer. Sidst i april ankommer trækkere fra Afrika som løvsanger, rødstjert og gærdesanger og i maj græshoppesanger, nattergal, kærsanger, tornsanger, havesanger og gøg.
Fra slutningen af juni og til sent efterår kan man opleve sydgående træk.